Kadastroya Giriş, Kadastronun Anlamı, Taşınmaz Mal, Mülkiyet, Tapu ve Parsel – Kadastro Bilgisi

Kadastro Sözlük Anlamı
“Bir bölgedeki arazi, mülkiyet ve sınırlar hakkında kayıtların tutulduğu resmi bir belge veya kayıt sistemidir.”

Kadastronun Anayasal ve Kanunsal Tanımı
“Herkes mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.” (1982 Anayasası 2709, Madde 35)

“Taşınmazın sınırları, tapu planları ve arz üzerindeki sınır işaretleriyle belirlenir. Tapu planları ile arz üzerindeki işaretler birbirini tutmazsa, asıl olan plandaki sınırdır. Bu kural, yetkili makamlarca heyelan bölgesi olduğu belirlenen yörelerde uygulanmaz.” (2002 Medeni Kanun’u 4701, Madde 402)

“Bu Kanunun amacı, ülke koordinat sistemine göre memleketin kadastral veya topoğrafik kadastral haritasına dayalı olarak taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek hukukî durumlarını tespit etmek suretiyle 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun öngördüğü tapu sicilini kurmak, mekânsal bilgi sisteminin alt yapısını oluşturmaktır.” (2005 Kadastro Kanunu 3402, Madde 1)


Taşınmaz Mal
Fiziksel olarak yerinden oynatılamayan ve mülkiyeti kişiye ait olan gayrimenkul veya taşınmaz nitelikteki diğer varlıkları ifade eden bir terim.

Medeni Kanun’un 632. Maddesine Göre Taşınmaz Mal:
1. Arazi
2. Tapu sicilinde müstakil ve daimi olmak üzere ayrıca kaydedilen haklar (Kaynak ve üst hakkı)
3. Madenler
4. Kat Mülkiyeti Kanununa göre bir binanın bağımsız bölümü

Mülkiyet
Bir kişiye veya bir kuruluşa ait olan, kontrol edilebilen ve üzerinde hak iddia edilen bir varlık veya malın sahiplik hakkını ifade eden hukuki kavramdır.

Mülkiyette 3S Kuralı Nedir? (3R Rule in Property Rights)
1- Sahiplik (Rights)
2- Sorumluluk (Responsibility)
3- Sınırlamalar (Restrictions)

Not: Yeryüzünün üç boyutlu yapısında, parsel, şekilde görüldüğü gibi, zemin üstü haklarına ilave olarak alt ve üst kullanım haklarını da kapsar

Tapu
Bir taşınmaz malın yasal olarak sahibini belirten, üzerindeki hakları ve sınırları gösteren resmi bir belgedir.

Tapulama
3402 sayılı Kadastro Kanununa göre taşınmazlar ve bunlarla ilgili hakları (ipotek, şufa, irtifak, vb.) tapu kütüğüne geçirme işlemi olarak ifade edilebilen tapulama, 1950’li yıllardan1987 yılına kadar köy ve bucakların kadastro işlemi.

Tahrir
Bir bölgenin, arazinin veya mülkün kaydedilmesi, düzenlenmesi ve belgelenmesi işlemidir.

Parsel
Bir arazi veya taşınmaz malın belirli bir alanını, sınırlarını ve kullanımını gösteren bölümdür.

Ada
– Türkiye‘de ada parsel sistemi sadece il ve ilçelerin belediye sınırları içinde kadastro çalışmalarında uygulanmaktadır.

– Çevresi dere, deniz, göl, dağ vb. doğal sınırlarla ya da karayolu, demiryolu, cadde, meydan gibiyapay tesislerle çevrili parseller topluluğudur. Bu şartlar altında bazen bir tek parsel bir ada da olabilir.

Arazi Yönetimi

Related Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir