Kişilik Özellikleri ve Kişilik Tipleri Nelerdir?

Günümüzde sıklıkla kullanılan ve insanları içe dönük ya da dışa dönük olarak tanımlayan sınıflandırma ilk kez Jung tarafından ortaya atılmıştır. Daha sonra bu iki tutuma düşünme, hissetme, duyumsama ve sezme olarak dört işlev eklendi. Genel olarak kişilikler bu iki tutum ve dört işlevin birleşiminden oluşur.

İçe dönüklükte ruhsal enerji kişiye, dışa dönüklükte ise nesneye yani dışarıya dönüktür.

Düşünme işlevinde kişi dünyayla mantık ve akıl üzerinden ilişki kurar.

Hissetme işlevinde bireyin dünya hakkındaki değer yargıları ön plandadır.

Duyumsama işlevinde kişi kendi duygu algılamalarını temel alır.

Sezme işlevinde ise kişi dünyayı bilinçdışı yoluyla algılar.

Kişiler temelde içe dönük ya da dışa dönük olmakla birlikte kişilik sabit değildir.

Düşünme gerçekliği temel alır. Düşünen, insanlar mantıklı, irdeleyici ve sorgulayıcı zihin yapısına sahiptir.

Hissetme bize bir şeyin hoş olup olmadığını bildirir. Hissetme burada daha çok değerlendirme, karar verme anlamındadır.

Duyumsama bize dış dünyada bir şeyin var olduğunu bildirir ve bu şeyin neye benzediğini algılamamızı sağlar. Bu tür kişilerin algıları duyu organlarının dünyayı algıladığı gibidir.

Sezme kişiye olaylar hakkında sezgisel bir kavrayış kazandırır. Sezme, duyumsamadan farklı olarak duygu organlarına dayanmaz ve fiziksel nedeni yoktur.

Bu kişiler şans, kader, olasılık, geçmiş ve geleceğin farkında olup, çoğunlukla kendi bedenlerinin farkında değildir. Dalgın görünümlü ve dünyadan kopuk davranabilir.

Bu tanımlamalar doğrultusunda insanları sekiz psikolojik tipe ayırabiliriz.

1- Dışadönük düşünen tip:

 • Rasyonel düşünme ve mantık hakimdir.
 • Pratiktir, düzeni sever.
 • Düşünce ve eylemleri nesnel verilerin analizine dayanır.
 • Tek doğrunun kendi doğruları olduğunu savunur, aksine tahammülü yoktur.
 • Sorun çözmede başarılıdır.
 • Güçlü bir görev duygusu vardır.
 • Sıcaklık, sevecenlik ve hoşgörüden yoksun olabilir.
 • Bilim adamı, idareci, teknisyen, hukukçu, mühendisler bu tür psikolojik tiplerde sıktır.

2- İçedönük düşünen tip:

 • Entelektüel fikirlerle ilgilenir ama bu dış dünyadan ziyade fikirlerden oluşan iç dünyaya yöneliktir.
 • Derin düşünür, sorgular ama gerçekleri kabul etmede zorlanır.
 • İlişkileri zayıftır, dünyadan kopuk olabilir.
 • Başkaları onu tuhaf ve beceriksiz algılayabilir.
 • Çocuksu bir saflık veya öngörülemeyen tuhaf davranışlar arasında gel-gitler yaşayabilir.
 • Filozof ve çoğu entelektüeller bu yapıdadır.
 • Fikirlerine yönelik eleştirileri kişisel saldırı gibi yorumlayabilirler.

3- Dışadönük hisseden tip:

 • Dünyayla ve sosyal çevresiyle uyum içindedir.
 • Düşünceleri geleneksel toplum değerleriyle birdir.
 • Kişisel başarıya önem verir.
 • Nazik ve etkileyicidir, insanları iyi idare eder.
 • Dışarıdan bakıldığında samimiyetsiz, yapmacık görünebilir.
 • Halkla ilişkiler ve pazarlama alanlarında başarılı olur.

4- İçedönük hisseden tip:

 • Mazbut bir yaşamı sever.
 • Dingin, huzurlu ve sakin bir yaşam onu mutlu eder.
 • Şiir ve müzikten hoşlanır.
 • Maddiyata ve nesnel gerçekliğe önem vermez.
 • Sosyal ilişkileri birkaç yakın dost çevresinde döner.
 • Özverili, içten, sadık bir dosttur.
 • Depresyona meyillidirler.

5- Dışadönük duyumsayan tip:

 • Dünyayı olduğu gibi kabul edip, orada yaşamanın zevkine varmayı hedefler.
 • Hoş sohbet ve eğlenceli tiplerdir.
 • Güzel yemekten, tehlikeli sporlardan, atipik aktivitelerden hoşlanır.
 • Patolojik üzüntü geliştirirse bağımlı ve haz düşkünü biri haline gelebilir.
 • İlişkilerinde aşırı kuşkucu ya da kıskanç olabilir.
 • Ticaret ve emlak işlerinde başarılı olurlar.

6- İçedönük duyumsayan tip:

 • Kişi nesnelerden ziyade kendi içsel duyumlarıyla doludur.
 • Kendini başkalarına ifade etmekle zorlanabilir.
 • Psikoz ve paranoyaya yatkındırlar.
 • Bazı sanatçı, yazar ve müzisyenler bu gruptandır.

7- Dışadönük sezgisel tip:

 • Bir soruna her yönüyle bakmaktan ve farklı bakış açılarını yakalamaktan hoşlanır.
 • Sürekli yenilik ve yeni olanı keşfetmek peşindedir.
 • Geleceğe bakmaktan hoşlanır.
 • Gelenek ve göreneklere baş kaldırır.
 • İdealleri için başkalarını ezip geçebilir, kendine özgü bir ahlak anlayışı olup fırsatçıdır.
 • Çoğu girişimci, iş adamı, tasarımcı ve gazeteci bu yapıdadır.

8- İçedönük sezgisel tip:

 • Bu tip için rüyaların ve bilinçdışının oluşturduğu mistik dünya önemlidir.
 • Kişi çoğu kez iç dünyasındaki hayaller, düşler ve dinsel ritüellerle meşguldür.
 • Çoğunlukla diğer insanlar tarafından tuhaf addedilir ve toplum dışı görülürler.
 • Şizofreni, hipokondri ve obsesif kompulsif bozukluklar sıktır.

Kişilik Tipleri(MBTI) Nedir?
Bu 8 harf kombinasyonundan toplam 16 tane kişilik tipi ortaya çıkıyor:

Zanaatkarlar Dörtlüsü

ESTP – Kurucular

ISTP – Ustalar

ESFP – Oyuncular

ISFP – Düzenleyiciler

Vasiler Dörtlüsü

ESTJ – Amirler

ISTJ – Sorgucular

ESFJ – Destekçiler

ISFJ – Koruyucular

İdealistler Dörtlüsü

ENFJ – Öğretmenler

INFJ – Danışmanlar

ENFP – Şampiyonlar

INFP – Şifacılar

Akılcılar Dörtlüsü

ENTJ – Mareşal

INTJ – Tepe yöneticiler

ENTP – Kaşifler

INTP – Mimarlar

Related Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir